920 views

Tít 03

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu Đoạn 3 1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, Continue Reading →

922 views

Tít 01

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu Đoạn 1 1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin Continue Reading →