Tít 03

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu Đoạn 3 1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, Continue Reading →